FAQ

Inovatívny program FinQ, ako prvý na Slovensku, má za cieľ naučiť žiačky a žiakov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Ide o náš prvý vlastný komplexný program finančného vzdelávania pre školy. Program sa systematicky zameriava na zlepšenie finančnej kultúry a rozvoj kompetencií žiačok a žiakov na základe metodológie DaCoSiDe na každom vyučovacom predmete bez zbytočného navyšovania obsahového štandardu.

Cieľom programu je, aby mladí ľudia po vstupe do reálneho života robili zodpovedné kroky vo finančnej oblasti a aby im pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo prijímať správne rozhodnutia. Program pomáha rozvíjať kritické myslenie v celkovom kontexte financií.

Program škole prináša: kvalitné inovačné vzdelávanie schválené MŠVVaŠ SR v rozsahu 55 hodín. komplexnú metodiku rozvoja profesijných kompetencií. ucelený súbor metodických a pracovných listov pre učiteľky, učiteľov, žiačky a žiakov v rámci rôznych predmetov. Moje Portfólio FinQ+ pre žiačky a žiakov. vzdelávací portál FinQ pre učiteľky, učiteľov a vedenie škôl. vzdelávací portál EduQ pre pedagógov, žiačky, žiakov a ich rodičov. súbor hodnotiacich nástrojov a možnosť certifikácie žiačok a žiakov. možnosť riadenia kvality školy. neustále rozširovanie programu do iných oblastí a kontinuálne prispôsobovanie programu v súlade s aktualizáciou ŠVP a medzinárodných kurikúl.

Program FinQ je určený pre všetky základné a stredné školy v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti. FinQ prináša potrebné a zaujímavé dáta aj pre samotných zriaďovateľov škôl.

V prvej etape programu sa zameriavame na vzdelávanie pedagógov v dištančnej a prezenčnej forme. Po ukončení inovačného vzdelávania je metodika FinQ implementovaná priamo do výučby v triedach. Pedagógovia využívajú pripravené metodické a pracovné listy. Žiaci prechádzajú úvodnou diagnostikou, pri ktorej je stanovená východisková úroveň meraných kompetencií. Počas implementácie programu je progres žiakov opakovane meraný.

Pri tvorbe koncepcie programu sme vychádzali z filozofie založenej na troch kvocientoch: schopnosť človeka poznávať a rozumieť prejavom okolia vyjadrujú inteligenčný a emočný kvocient, schopnosť využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry. Ten je potrebný neustále rozvíjať vo všetkých oblastiach života, aby pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo mladým ľuďom prijímať správne rozhodnutia a aby po vstupe do reálneho života dokázali robiť zodpovedné kroky aj vo finančnej oblasti.
Finančná rovnica
IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život